התכנית הלאומית למדדי איכות ברפואת הקהילה שמה לה כיעד לספק לציבור ולקובעי המדיניות מידע על איכות הטיפול הרפואי הניתן על ידי קופות החולים בתחומים שונים, במטרה לשפר ולהיטיב את השירות הרפואי הניתן לתושבי ישראל.
להשגת יעד זה, התכנית מפרסמת מדי שנה ברמה הארצית את תוצאותיה של סדרה של מדדי איכות הטיפול בקהילה. מעקב זה מאפשר הערכה של ההתפתחויות באיכות הטיפול לאורך זמן וזיהוי מוקדים הדורשים התערבות ושיפור, הן בתחום מערכות המידע ואיסוף הנתונים והן בתחום שירותי הבריאות עצמם. 
החל משנת 2023 פורסם לראשונה דו"ח פערים בבריאות במסגרת התכנית הלאומית לפערים בבריאות. בדו"ח הכולל את נתוני 2021 מוצגות מגמות של מדדים נבחרים לפי מצב חברתי-כלכלי ולפי נפת מגורים.

הנתונים המובאים בפניכם מתאפשרים הודות לשיתוף פעולה פורה בין ארבע קופות החולים ובמימון המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל.

תחומי המדידה

מדדי התכנית מחולקים לתשעה תחומים ונבחרים בקפידה, תוך התבססות על הניסיון והספרות הבינלאומיים, תוך התייעצות עם צוותי מומחים קליניים, ובקונצנזוס בין נציגי קופות החולים בוועדת ההיגוי של התכנית. חישובם של המדדים עובר תהליכי בקרה פנימיים וחיצוניים קפדניים.

לחצו על התחומים כדי לצפות במדדים. 

חיפוש מהיר:

הדו"ח השנתי

מדי שנה התכנית הלאומית למדדי איכות מפרסמת דו"חות המאפשרים את בחינת העמידה במדדי האיכות בשנה מסוימת באופן כללי כמו גם הערכת הפערים לפי מין, גיל ומצב חברתי-כלכלי ואת הערכת המגמות לאורך זמן. הדו"ח הנוכחי מיוחד בכך שהוא שהוא כולל התיחסות לשנים בהן פרצה מגיפת הקורונה. בדו"ח נכללות השנים 2017-2019,  טרום מגיפת הקורונה, שנת 2020 שכללה סגרים לסירוגין ושינוי גדול באורחות החיים של האוכלוסיה בישראל ואת שנת 2021 שהחלה בסגר חלקי אך כללה מחד חזרה לא מבוטלת לשגרה לאחר הגעת החיסונים לישראל ומאידך שלושה גלי תחלואה בקורונה. בשנתיים אלו מערכת הבריאות התמודדה עם אתגרים חדשים, אשר השפיעו על אופי מתן השירותים בקהילה בטווח הקצר, ואשר תתכן להם השפעה ארוכת טווח.  דו"ח זה מאפשר בחינה לאומית של השינוי במדדי האיכות תוך כדי ניהול המגיפה ואת מידת החזרה למצב שהיה בישראל טרום מגיפת הקורונה (ובמקרים מסוימים עם שיפור לעומת המצב טרום מגיפת הקורונה). הדו"ח מצביע גם על הווצרותם של פערים חדשים שיש לעקוב אחריהם ולתת עליהם את הדעת בתכנון השירותים בקהילה.

דו"ח פערים בבריאות

בדו"ח זה, הראשון מסוגו, נבחנו מגמות על פני זמן בפערים לפי מצב חברתי-כלכלי במספר מדדי איכות נבחרים וכן פערים גאוגרפים לפי נפת מגורים במדדים נבחרים לשנת 2021. תצוגה מסכמת של הפערים לפי מצב חברתי כלכלי ולפי נפת מגורים בשנת 2021 מופיעים במפות החום

נמצא, כי בחלק ניכר מהמדדים ישנם פערים לפי מצב חברתי-כלכלי עם מדרג ברור לרעת אוכלוסיות במצב חברתי כלכלי נמוך וכי נמצאה הרחבה של פערים אלה בשיעורי העשון, ההשמנה של נערים וגברים ובשיעור המצאות הסוכרת וכן בביצוע בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן השד. צמצום הפערים הודגם בשיעורי איזון הסוכרת ובביצוע בדיקות סקר לגילוי סרטן המעי הגס.

בבחינת הפיזור הגאוגרפי לשנת 2021 בלבד הודגמה המצאות גבוהה יותר של עישון, השמנה וסוכרת בצפון הארץ ובדרומה. סיקור לסרטן השד היה גבוה יותר במרכז הארץ, אך לא כך סיקור לסרטן המעי הגס. יחד עם זאת פערים מרחביים אלו בסיקור לסרטן אינם גדולים, עדות להישגי הקופות בצמצום פערים.

דו"ח זה והבאים אחריו יאפשרו פיתוח כלים ומדיניות לצמצום פערים בתחומים הנמדדים ויאפשרו לאורך שנים הערכה של המועילות של הכלים והמדיניות שיפותחו בהשגת בריאות מיטבית דרך שירותי בריאות איכותיים לכל תושבי ישראל.

הנתונים בראי גאוגרפי

מפות חום

מידת הביצוע במדדים לפי מצב חברתי-כלכלי , 2021

מידת הביצוע במדדים לפי נפת מגורים, 2021

עודכן לאחרונה 11.04.2024